Text Box: LEN Competition analyses by Rein Haljand www.swim.ee
2 Text Box: EUROPEAN                    SWIMMING CHAMPIONSHIPS     MADRID 2004
Women backstroke 50 m
FINAL ZHIVANEVSKAYA 24.07.03 World top[1] I.HLAVACKOVA 16.05.04 N.ZHIVANEVSKAYA 16.05.04 A.CAPPA 16.05.04 N.SZEPESI 16.05.04 M.PERIS 16.05.04 S.JOVANOVIC 16.05.04 H.SCHREUDER 16.05.04 I.AMSHENNIKOVA 16.05.04                                                                                                                                                                                        
  1  Result  28,44 0:28.44 0:29 0:29.03 0:29.28 0:29.29 0:29.32 0:29.54 0:29.61 0:29.7                                                                                                                                                                                        
  2  Start time 15m 7,76 7,76 7,66 8,08 8,16 7,92 8,16 8,18 7,8 8,2                                                                                                                                                                                        
  3  Start speed 15m 1,93 1,93 1,96 1,86 1,84 1,89 1,84 1,83 1,92 1,83                                                                                                                                                                                        
  4  Lap time  25 m  13,64 13,64 13,62 13,94 14,1 13,94 14,04 13,9 13,8 14,24                                                                                                                                                                                        
  5  Swimm speed  first 25 m  1,7 1,7 1,68 1,71 1,68 1,66 1,7 1,75 1,67 1,66                                                                                                                                                                                        
  6  Swimm speed second 25 m  1,67 1,67 1,61 1,64 1,62 1,61 1,62 1,58 1,56 1,59                                                                                                                                                                                        
  7  Finishing time last 5m 2,8 2,8 2,94 2,91 2,86 2,89 2,9 2,98 2,95 2,92                                                                                                                                                                                        
  8  Finishing speed last 5m 1,61 1,61 1,53 1,55 1,57 1,56 1,55 1,51 1,53 1,54                                                                                                                                                                                        
  9  Av.Swimming speed 1,68 1,68 1,64 1,67 1,65 1,63 1,66 1,66 1,61 1,63                                                                                                                                                                                        
 10  Av. Frequency 57 57 54 56 54 52 55 51 53 63                                                                                                                                                                                        
 11  Av. Stroke length 1,77 1,77 1,8 1,77 1,82 1,86 1,78 1,86 1,77 1,53                                                                                                                                                                                        
50 99

[1]
N.Zhivanetskaya 2003