Women I.M. 400 m  
FINAL J.Klochkova 1999 Y.KLOCHKOVA 17.12.00 A.MEHLHORN 17.12.00 R.CORNER 17.12.00 O.JEDRZEJCZAK 17.12.00 PCHRASTOVA 17.12.00 Y.HLAVACOVA 17.12.00 R.VIVES 17.12.00 Y.CERVY 17.12.00
   Result 4:34.07 4:35.11 4:39.02 4:40.11 4:42.13 4:43.83 4:44.16 4:44.46 4:46.18
  Start time 15m 7.64 7.62 7.58 8.08 7.66 7.8 7.42 8.04 8.32
  Start speed 15m 1.96 1.97 1.98 1.86 1.96 1.92 2.02 1.87 1.8
  Swimm speed  50 m 1.57 1.57 1.56 1.45 1.49 1.45 1.43 1.46 1.44
  Swimm speed 100 m (fly) 1.45 1.45 1.42 1.38 1.43 1.37 1.37 1.4 1.36
  Swimm speed 150 m 1.39 1.39 1.36 1.32 1.3 1.32 1.24 1.32 1.37
  Swimm speed 200 m (back) 1.38 1.37 1.29 1.33 1.29 1.26 1.23 1.27 1.34
  Swimm speed 250 m 1.21 1.19 1.15 1.18 1.14 1.17 1.13 1.17 1.17
  Swimm speed 300 m (breast) 1.19 1.15 1.17 1.18 1.14 1.14 1.11 1.14 1.15
  Swimm speed 350 m 1.49 1.48 1.47 1.55 1.42 1.43 1.42 1.49 1.47
  Swimm speed 400 m (free) 1.49 1.48 1.48 1.48 1.42 1.42 1.49 1.52 1.47
  Frequency  50 m 51 51 45 57 53 55 48 54 48
  Frequency 100 m (fly) 49 52 47 53 51 54 48 53 44
  Frequency 150 m 38 38 36 36 34 41 34 35 37
  Frequency 200 m (back) 39 37 36 36 33 38 34 35 36
  Frequency 250 m 42 41 36 52 42 41 33 45 43
  Frequency 300 m (breast) 39 43 34 47 39 22 35 45 43
  Frequency 350 m 47 44 43 48 41 45 38 39 44
  Frequency 400 m (free) 48 42 45 44 39 48 45 40 45
  Stroke length   50 m 1.86 1.85 2.06 1.54 1.7 1.59 1.78 1.63 1.82
  Stroke length 100 m (fly) 1.76 1.68 1.81 1.57 1.69 1.54 1.73 1.59 1.85
  Stroke length 150 m 2.17 2.16 2.26 2.19 2.29 1.95 2.19 2.26 2.25
  Stroke length 200 m (back) 2.09 2.19 2.16 2.2 2.31 1.96 2.18 2.19 2.26
  Stroke length  250 m 1.71 1.76 1.92 1.37 1.64 1.73 2.05 1.55 1.62
  Stroke length 300 m (breast) 1.83 1.58 2.09 1.51 1.74 3.12 1.89 1.53 1.59
  Stroke length 350 m 1.91 2.01 2.05 1.95 2.11 1.89 2.22 2.3 2.01
  Stroke length 400 m (free) 1.88 2.11 1.98 2.01 2.17 1.76 1.99 2.27 1.97
  Turn time  50 m (fly-fly) 9.56 9.44 9.48 9.68 9.64 9.82 9.8 10.08 10.36
  Turn time 100 m (fly-back) 10.12 10.12 10.08 10.26 10.24 10.56 10.28 10.6 10.76
  Turn time 150 m (back-back) 9.6 9.72 9.98 10.06 10.2 14 10.02 10.06 10.02
  Turn time 200 m (back-breast) 10.72 10.66 11.46 11.34 11.16 11.38 11.48 11.26 11.56
  Turn time 250 m (breast-breast) 11.18 11.58 11.32 11.58 11.54 11.78 11.64 11.38 11.94
  Turn time 300 m  (breast-free) 10.1 10.06 10.4 10.4 10.92 10.6 10.62 10.48 10.72
  Turn time 350 m (free-free) 9.16 9.4 9.4 9.1 9.52 9.4 9.38 9.28 9.84
  Turn speed  50 m (fly-fly) 1.57 1.59 1.58 1.55 1.56 1.53 1.53 1.49 1.45
  Turn speed 100 m (fly-back) 1.48 1.48 1.49 1.46 1.46 1.42 1.46 1.42 1.39
  Turn speed 150 m (back-back) 1.56 1.54 1.5 1.49 1.47 1.07 1.5 1.49 1.5
  Turn speed 200 m (back-breast) 1.4 1.41 1.31 1.32 1.34 1.32 1.31 1.33 1.3
  Turn speed 250 m (breast-breast) 1.34 1.3 1.33 1.3 1.3 1.27 1.29 1.32 1.26
  Turn speed 300 m (breast-free) 1.49 1.49 1.44 1.44 1.37 1.42 1.41 1.43 1.4
  Turn speed 350 m (free-free) 1.64 1.6 1.6 1.65 1.58 1.6 1.6 1.62 1.52
  Finishing time last 5m 2.81 2.87 3.14 3.05 3.23 3.11 2.88 3 3.06
  Finishing speed last 5m 1.6 1.57 1.43 1.48 1.39 1.45 1.56 1.5 1.47
  Av.Swimming speed 1.39 1.41 1.39 1.37 1.37 1.34 1.34 1.37 1.37
  Av.Turns time 10.03 10.03 10.12 10.23 10.29 10.89 10.32 10.33 10.6
  Av.Turns speed 1.5 1.5 1.49 1.47 1.47 1.4 1.46 1.46 1.42