Women I.M. 200 m  
  J.Klochkova Y.KLOCHKOVA 14.12.00 O.VEREVKA 14.12.00 S.ROLPH 14.12.00 S.NORDENSTAM 14.12.00 O.JEDRZEJCZAK 14.12.00 V.BOROCHOVSKI 14.12.00 T.ROUBA 14.12.00 S.DE RONCHI 14.12.00
   Result 2:09.08 2:10.75 2:12.15 2:12.28 2:13.68 2:14.32 2:14.47 2:14.81 2:17.42
  Start time 15m 7.42 7.36 7.36 7.36 7.34 7.56 7.32 7.52 7.94
  Start speed 15m 2.02 2.04 2.04 2.04 2.04 1.98 2.05 1.99 1.89
  Swimm speed  25 m 1.57 1.61 1.64 1.66 1.63 1.64 1.58 1.66 1.52
  Swimm speed  50 m (fly) 1.56 1.53 1.52 1.49 1.56 1.54 1.55 1.5 1.48
  Swimm speed 75 m 1.45 1.49 1.48 1.46 1.39 1.35 1.39 1.43 1.32
  Swimm speed 100 m (back) 1.42 1.41 1.4 1.37 1.38 1.34 1.23 1.35 1.3
  Swimm speed 125 m 1.25 1.25 1.29 1.29 1.23 1.22 1.17 1.22 1.21
  Swimm speed 150 m (breast) 1.23 1.22 1.24 1.17 1.25 1.19 1.18 1.14 1.24
  Swimm speed 175 m 1.59 1.61 1.59 1.58 1.48 1.57 1.57 1.56 1.46
  Swimm speed 200 m (free) 1.63 1.54 1.55 1.56 1.54 1.58 1.53 1.54 1.52
  Frequency  50 m (fly) 53 53 56 49 48 54 43 53 50
  Frequency 100 m (back) 41 41 44 41 37 35 39 35 37
  Frequency 150 m (breast) 47 45 52 45 38 41 42 37 36
  Frequency 200 m (free) 54 45 45 45 44 41 19 40 42
  Stroke length   50 m (fly) 1.78 1.74 1.65 1.82 1.96 1.73 2.17 1.71 1.78
  Stroke length 100 m (back) 2.08 2.08 1.91 2.03 2.24 2.3 1.89 2.29 2.13
  Stroke length 150 m (breast) 1.58 1.64 1.44 1.56 1.98 1.74 1.71 1.83 2.08
  Stroke length 200 m (free) 1.83 2.03 2.04 2.06 2.1 2.31 4.95 2.31 2.18
  Turn time  25 m (fly-fly)) 8.92 9.04 9.22 9.14 9.02 9.04 9.04 9.26 9.48
  Turn time 50 m (fly-back) 9.5 9.6 9.66 9.52 9.84 10.16 9.26 9.88 10.28
  Turn time 75 m (back-back) 9.44 9.32 9.64 9.5 9.82 9.74 9.52 9.6 10
  Turn time  100 m (back-breast) 10.66 10.48 10.9 10.54 11.18 10.88 10.44 11.08 11.12
  Turn time 125m (breast-breast) 10.54 11.1 11.16 11.12 10.9 11.28 11.58 11.28 11.02
  Turn time 150 m (breast-free) 9.48 9.88 10.08 10.22 10.28 10.4 10.46 10.36 10.3
  Turn time 175 m (free-free) 8.44 8.88 9.14 9.08 9.1 8.82 9.1 8.94 9.2
  Turn speed  25 m (fly-fly)) 1.68 1.66 1.63 1.64 1.66 1.66 1.66 1.62 1.58
  Turn speed 50 m (fly-back) 1.58 1.56 1.55 1.58 1.52 1.48 1.62 1.52 1.46
  Turn speed 75 m (back-back) 1.59 1.61 1.56 1.58 1.53 1.54 1.58 1.56 1.5
  Turn speed  100 m (back-breast) 1.41 1.43 1.38 1.42 1.34 1.38 1.44 1.35 1.35
  Turn speed 125m (breast-breast) 1.42 1.35 1.34 1.35 1.38 1.33 1.3 1.33 1.36
  Turn speed 150 m (breast-free) 1.58 1.52 1.49 1.47 1.46 1.44 1.43 1.45 1.46
  Turn speed 175 m (free-free) 1.78 1.69 1.64 1.65 1.65 1.7 1.65 1.68 1.63
  Finishing time last 5m 2.7 2.73 2.95 2.8 2.92 2.76 2.87 2.91 2.98
  Finishing speed last 5m 1.67 1.65 1.53 1.61 1.54 1.63 1.57 1.55 1.51
  Av.Swimming speed 1.47 1.46 1.47 1.45 1.43 1.43 1.4 1.42 1.38
  Av.Turns time 9.56 9.75 9.97 9.87 10.02 10.04 9.91 10.05 10.2
  Av.Turns speed 1.58 1.55 1.51 1.53 1.51 1.5 1.52 1.5 1.48